Fundacja Działająca na Rzecz Miejscowej Społeczności Bilczy „KAZIMIERZ” działa na terenie Miasta i Gminy Morawica od roku 2009. Posiada nr KRS, Regon oraz NIP.

Zadania jakie realizuje Fundacja skupiają się głównie na:
– Prowadzeniu Kolorowego Przedszkola w Bilczy;
– Integracji społeczności lokalnej;
– Wspieraniu i pomocy w realizacji inwestycji budowy kościoła parafialnego oraz innych inwestycji prowadzonych przez parafię;
– Inicjowaniu i wspieraniu działań ukierunkowanych na rozwój i popularyzację kultury fizycznej, sportu, rekreacji, nauki i oświaty, kultury i sztuki, a także rozrywki;
– Organizowaniu pomocy społecznej szczególnie w zakresie poradnictwa rodzinnego, ochrony zdrowia i życia, przeciwdziałaniu różnego rodzaju uzależnieniom oraz pomoc osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej;
– Wspieraniu i prowadzeniu działalności charytatywnej;
– Promocji miejscowości Bilcza;
-Wspieraniu wszechstronnego rozwoju społeczeństwa oraz działalności na rzecz wspólnot i społeczności lokalnych;
– Działalności na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży ze środowisk marginalizowanych;
– Propagowaniu idei wolontariatu w społeczeństwie.
– Propagowanie idei równości z poszanowaniem mniejszości narodowych, równości płci,

Wymienione wyżej cele realizowane są poprzez współpracę z władzami samorządowymi, organizacjami pozarządowymi, kościołem parafialnym oraz przedsiębiorstwami. Ponadto poprzez udział w festynach, imprezach czy wystawach organizowane są akcje charytatywne na rzecz podopiecznych Fundacji