Misja Przedszkola

Wizja
 1. Nasze przedszkole rozwija w dzieciach inteligencję emocjonalną by przygotowywać je do odnoszenia sukcesów i radzenia sobie z porażkami, pragniemy nauczyć wiary we własne możliwości, rozwijać optymizm i poczucie własnej wartości.
 2. Zapewniamy dzieciom miłą i bezpieczną atmosferę do zabawy i nauki troszcząc się o ich zdrowie fizyczne i psychiczne.
 3. Przybliżamy dzieciom różne środowiska, jako bogate źródła wiedzy, miejsca wielu doznań i przeżyć intelektualnych, emocjonalnych i estetycznych.
 4. Wychowujemy poprzez pobudzanie inwencji twórczej i samorealizację w ekspresji słownej, teatralnej, muzycznej, plastycznej i ruchowej.
 5. Umożliwiamy dzieciom osiąganie sukcesów w różnych dziedzinach i przygotowujemy je do podjęcia nauki w szkole.
 6. Rozwijamy osobowość każdego dziecka w oparciu o preferowane systemy wartości.
 7. Nasze działania opieramy na nowoczesnych, aktywizujących metodach i formach pracy zapewniając dzieciom możliwość doświadczania, obserwowania oraz tworzenia co prowadzi do osiągania sukcesów rozwojowych.
 8. Dążymy do wdrażania rozwiązań innowacyjnych (komunikacyjnych i informacyjnych) przynoszących znaczące efekty w pracy z wychowankami i współpracy z rodzicami (strona internetowa przedszkola, kontakty z wychowankami i nauczycielami z zaprzyjaźnionych przedszkoli).
 9. Umożliwiamy dzieciom udział w zajęciach dodatkowych (rytmika, logopedia, j. angielski, zajęcia gimnastyczne).
 10. Wspieraniu rodziców w wychowaniu dzieci.
 11. Integrujemy całą społeczność przedszkolną.
 12. Zapewniamy wykwalifikowaną i kreatywną kadrę pedagogiczną, ustawicznie doskonalącą swój warsztat pracy, zapewniającą dzieciom wychowanie i edukację na najwyższym poziomie.
Misja
 1. Misją naszego przedszkola jest wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju każdego dziecka zgodnie z jego twórczym potencjałem i indywidualnymi możliwościami w sposób ciekawy, radosny w atmosferze przyjaźni i poczucia bezpieczeństwa.
 2. Najważniejsze jest dla nas dobro dziecka – przygotowujemy je do odnoszenia sukcesów i radzenia sobie z trudnościami.
 3. Wychowanie opieramy na takich wartościach jak: prawda, dobro, miłość.
 4. W edukacji odwołujemy się do tradycji i historii naszego regionu, naturalnego zainteresowania dzieci działalnością twórczą, wdrażamy do zachowań prozdrowotnych i proekologicznych.
 5. Wspieramy działania wychowawcze rodziców pełniąc funkcję doradczą.